Інтерактивні вправи (мова)

ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Пазл "Складні випадки наголошування"

Аудіо та відео "Складні випадки наголошування"

Пазл "Дзвінкі та глухі приголосні"

Вікторина"Вимова голосних та приголосних"

Перший мільйон "Орфографія. Фонетика"

Пазл "Спрощення приголосних"

Розподіл слів відповідно до їх наголошування

Розподіл слів "Ненаголошені и чи е"

Пазл "Е чи и"

Розподіл слів "Правопис префіксів"

Класифікація "Правопис префіксів з-. с-"

Класифікація "Префікси пре-, при-"

Класифікація "Префікси пре-. при-. прі-"

Гра "Додай префікс"

Пазл "Уживання апострофа"

Пазл "Уживання апострофа"

Пазл "Апостроф, спрощення"

Пазл "Апостроф, м*який знак"

Поділ на групи "Вживання м*якого знака"

Розподіл слів "Написання слів іншомовного походження"

Розподіл слів "Правопис слів із пів, напів-"

Правопис слів разом, окремо та через дефіс

Колекція вправ "Орфографія"

Гра "Знайди помилки"

Гра "Знайди помилки" 

Гра "Знайди помилки"

 Склади прислів*я 

Тест "Знайди зайве" (орфографія)

Кросворд "Подвоєння букв" 

Кросворд "Іншомовні слова"

Кросворд "Спрощення приголосних"

Кросворд "Префікси пре-, при-"

Кросворд "Префікси пре-, при-"

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Згрупуй словосполучення "Пряме та переносне значення"

Пазл "Пряме та переносне значення"

Пазл "Пряме та переносне значення"

Пазл "Застарілі слова"

Установи відповідність "Застарілі слова"

Знайди пару "Застарілі слова"

Пазл "Загальновживані та стилістично забарвлені слова"

Установи відповідність"Архаїзми"

Розподіл "Архаїзми, історизми"

Розподіл слів"Застарілі-неологізми"

Розподіл слів за походженням

Розподіл слів за вживанням

Класифікація "Діалектні слова"

Знайди пару "Діалектизми в малюнках"

Знайди пару "Діалектизми"

Знайди пару "Діалектизми"

Гра "Добери відповідники до діалектизмів"

Заповни пропуски "Діалектизми"

Пазл "Загальновживані слова"

Кросворд "Професійні слова"

Установи відповідність "Професійні слова"

Знайди пару "Антоніми"

Гра "Добери антонім"

Перший мільйон "Синоніми, антоніми"

Кросворд "Словники"

Гра "Знайди власне українське слово"

Кросворд "Лексичні жарти"

Колекція ігрових завдань

Знайди пару "Український одяг"

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Знайди пару "Фразеологічні синоніми"

Знайди пару "Фразеологічні синоніми"

Знайди пару " Фразеологізми в малюнках"

Добери фразеологічні синоніми

Добери відповідники до фразеологізмів

Знайди пару "Фразеологічні антоніми"

Установи відповідність "Фразеологізми в картинках"

Установи відповідність "Фразеологізми в картинках"

Установи відповідність "Фразеологізм та його значення"

Знайди пару "Фразеологічні синоніми"

Установи відповідність "Фразеологізми - народні порівняння"

Пазл "Фразеологізми тваринного світу"

Кросворд "Фразеологізми"

Пазл "Збираємо фразеологічні скарби"

Кросворд "Професійні фразеологізми"

Фразеологізми у творі В.Рутківського

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Розподіл слів "Зміни приголосних"

Пазл "Способи творення слів"

Гра "Утвори складний прикметник"


СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Культура мовлення (словосполучення)

Відредагуй словосполучення

Пазл "Словосполучення"

Пазл "Словосполучення"

Знайди словосполучення (розподіл)

Знайди пару "Словосполучення"

Тести "Словосполучення"

Тести "Словосполучення"

Розподіл "Види словосполучень"

Розподіл "Синтаксичний зв*язок слів у словосполученні"

Колекція вправ "Словосполучення"

Розподіли "Види речень за метою висловлювання"

Виділи головні члени речення

Виділи головні члени речення

Розподіли "Простий та складений підмети"

Тест "Узгодження підмета та присудка"

Гра "Знайди означення"

Розподіли "Узгоджені та неузгоджені означення"

Пазл "Написання прикладки"

Гра "Знайди обставину"

Вікторина "Однорідні члени речення"

Розподіли однорідні члени речення

Пазл "Однорідні члени речення"

Розподіли однорідні члени речення (розділові знаки)

Розподіли речення з однорідними членами

Вікторина "Звертання"

Виділи звертання

Знайди звертання

Установи відповідність "Вставні слова"

Розподіли односкладні речення

Розподіли односкладні речення

Розподіли односкладні речення за видами 

Пазл "Види односкладних речень"

Пазл "Односкладні та двоскладні речення"

Кросворд "Пряма мова"

Знайди пару "Пряма мова"

Знайди схему "Пряма мова"

Пунктуаційний диктант

Розподіли відокремлені члени речення

Відокремлені члени речення (розподіл)

Класифікація "Відокремлені члени речення"

Пазл "Складносурядне речення"

Класифікація "Розділові знаки в складносурядному реченні"

Вікторина "Розділові знаки між частинами складносурядного речення"

Вікторина "Види складнопідрядних речень"

Засоби зв*язку між частинами складнопідрядного речення

Пазл "Типи складнопідрядних речень"


МОРФОЛОГІЯ

ЧАСТИНИ МОВИ

Колекція вправ "Частини мови"

Класифікація "Частини мови"

Пазл "Частини мови"

Пазл "Частини мови"

Пазл "Самостійні частини мови"

ІМЕННИК

Гра "Знайди іменники"

Пазл "Відміни іменників"

Знайди пару "Іменник-відміна"

Вікторина "Іменник"

Класифікація "Родовий відмінок іменників"

Пазл "Рід незмінюваних іменників"

Розподіл іменників за родами

Розподіл незмінюваних іменників за родами

Розподіл за родами "Незмінювані іменники"

Класифікація "Відміни іменників"

Числова пряма "Відміни іменників"

Тести "Іменник"

Класифікація "Незмінювані іменники"

Розподіл слів в орудному відмінку за закінченням

Пазл "Орудний відмінок іменників ІІІ відміни"

ПРИКМЕТНИК

Знайди прикметники

Гра "Назви прикметник"

Знайди "Прикметник"

Гра "Знайди прикметник"

Пазл "Розкажи про іменник за допомогою прикметників"

Пазл "Групи прикметників за значенням"

Пазл "Розряди прикметників за значенням"

Класифікація "Написання складних прикметників"

Орфографічний практикум "Складні прикметники"

Тести "Прикметник"

Вибір прикметників "Ступені порівняння"

Класифікація "Ступені порівняння прикметників"

Утвори прикметники із суфіксами -ов-, -ев-

Кросворд "Прикметник як частина мови"

ЗАЙМЕННИК

Пазл "Розряди займенників"

Пазл "Розряди займенників"

Класифікація "Особові займенники"

Гра "Злови займенник"

Гра "Знайди займенник"

Визнач особу займенника

Розподіл "Написання займенників"

ЧИСЛІВНИК

Класифікація "Знайди числівники"

Знайди пару "Котра година?"

Знайди пару "Котра година?"

Пазл "Розряди числівників"

Пазл "Розряди числівників"

Заповни пропуски "Числівник у фразеологізмах"

Скачки "Визнач відмінок числівника"

Вікторина "Числівник"

Тести "Числівник"

ДІЄСЛОВО

Пазл "Частини мови"

Пазл "Форми дієслів"

Пазл "Форми дієслів"

Пазл "Форми дієслів"

Класифікація "Вид дієслова"

Класифікація "Вид дієслова"

Розподіли "Вид дієслова"

Класифікація "Перехідні та неперехідні дієслова"

Класифікація "Спосіб дієслова"

Пазл "Способи дієслів"

Пазл "Способи дієслів"

Пазл "Способи дієслів"

Утвори дієслова умовного способу

Пазл "Дієвідміна дієслів"

Пазл "Дієвідміни дієслів"

Знайди пару "Дієслова-антоніми"

ДІЄПРИКМЕТНИК 

Пазл "Активні та пасивні дієприкметники"

Дієприкметниковий зворот (розподіл речень відповідно до постановки розділових знаків)

Не з дієприкметниками (розподіл)

ДІЄПРИСЛІВНИК

Гра "Виділи дієприслівник"

Знайди дієприслівник

Знайди дієприслівник

Знайди дієприслівник

Вид дієприслівників (розподіл)

Вид дієприслівників (розподіл)

ПРИСЛІВНИК

Правопис прислівників (розподіл)

Прислівники та однозвучні з ними сполуки слів

Ступені порівняння

Пазл "Правопис прислівників"

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Написання прийменників
Немає коментарів:

Дописати коментар